Türk Gübre Satış Reklam Platformu
 
Pazara arz edilen gübrelerin izlenmesi
gübre, Pazara arz edilen gübrelerin izlenmesi, resmi gazete, gübre izlenmesi,

« Solucan gübresi üretimi üniversite eliyle yaygınlaştırılacak 2018 yılı genç çiftçi hibe projesi »

Sevgili Solucan Gübresi Üreticileri
Piyasaya arz edilen gübrelerin izlenmesine yönelik tebliğ...
Bildiğiniz gibi siz üreticilerdin meslek örgütü olan Tosgeb Derneği, bizzat kendi bilim kurulunun rehberliğinde siz üreticilerimizin çabalarını ve deneyimlerini ortaya koyarak Türkiye Solucan Gübresi Yönetmeliğini bakanlık uzmanlarıyla birlikte çalışmıştı. Yaklaşık 10 ay süre ile yürütülen çalıştaylar sonucunda bir aşamaya gelinmiş ve bu yönetmeliğin artık yılbaşına kadar yayınlanması beklemekteydik.

Ancak bu yönetmelik henüz yayınlanmamışken, Kimyasal gübreler sınıfından olan Amonyum Nitrat`ın bomba yapımında kullanılan bir hammadde olmasından ötürü sınırlandırılması ve ardından yasaklanması gibi bazı gelişmeler yaşanmıştı. Tüm bu karışıklıklardan sonra bu gübreye ihtiyaç olduğu ortaya çıkınca bu gübre çeşidinin üretimden tüketime kadar izlenerek teröristlerin eline geçmesinin engellenmesi üzerine bir dizi öneriler geliştirilmişti. Bunlardan tercih edileni karetod ve DNA kod uygulaması ve yine bunun kamera sistemi ile izlenmesini ana öge kabul eden bir program benimsenmişti.

Ancak fare dağ doğurdu ve bu Amonyum Nitrat konusundaki odaklanılan çalışma bir anda tüm iş kesimimizi zan altında bırakacak ve takip izleme adı altında üreticilerimizi yeni bir parasal harcama yapmaya itecek bir tebliğ olarak ortaya çıktı.

Bu tebliğ ile ilgili olarak, şu ana kadar hiçbir üreticilerimizden olumlu veya olumsuz bildirim almadık.

Ancak olayın getireceği sonuçları düşündüğümüzde üreticilerimizin bu olayı henüz kavrayamadıklarını bundan dolayı hiçbir tartışma yaşamadıklarını sanıyoruz. İş kesimimizi temelden etkileyecek bir sürece girmek üzereyiz. Bu olay kısaca üretiminizi hammadde kaynağından itibaren kuracağınız kameralarla görüntüleyip an be an takiple internet ağı üzerinden bakanlığa aktarmanızı koşula bağlıyor.

Bu yetmediği gibi ürünün içine DNA barkod yani sinyal yayan sentetik bir toz katmanız istenecek. böylelikle gübreniz hangi bitkinin bitkinin dibinde ise oradan da sinyal verecek ve bakanlık kuracağı veya kurduğu merkezle bunu izleyecek. Uygulama bununla da sınırlı değil.. birde ambalajınızın üzerinde karekod etiketi olacak.

Bir süre önce yeni kimlik adı altında herkese cipli kimlik verip yürüdüğü yolda bile vatandaşını takibe alan devletin bu hamlesi nasıl bir sürece eviriliyoruz diye sormamızı zorunlu kılıyor. Sanırım böyle bir uygulama Rusya`nın ünlü istihbarat örgütü KGB tarafından bile uygulanmış değil.. Yani bakanlık yatak odanıza kadar hem de yasal olarak girmeye karar verdi. Şimdi söz sırası sizde!!!

Bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat ile solucan gübresi üreticilerinin hiçbir ilgisi olmadığı gibi bizim üretimlerimiz organik yani canlı gübre olduğundan bu sinyallerin solucanları ve organizmaları nasıl etkileyeceğini ise ayrıca bilmiyoruz. Ürünün içine sentetik nitelikli sinyal gönderici tozlar dolayısıyla ürünümüz ise organik olmak özelliğini kaybetmiş oluyor. Artık organo- mineral hale geliyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu.

Yürürlüğe girmesi için gün sayılan bu yönetmeliğin bir kopyasını aşağıya eklemiş bulunuyoruz. Ürettiğiniz ürünün pazardaki yolculuğunu ve son kullanıcıya kadar erişimini izleyecek olan sistem tüm iş kesimimize yeni bir harcama yapmak zorunluluğu getiriyor. Hukuk Bölümümüzden danışmanımız, savunman Gülşah GÜVEN DULAY bu konuda gerekli incelemeyi tamamlayarak bu tebliğe yönelik olası seçenekleri değerlendirdi. Ancak bir girişimin gerekliliği konusunda sizlerin iradesine bakarak karar vereceğiz. İlgili tebliği aşağıda size aynen sunuyoruz.,

Lütfen bu tebliği okuyunuz ve düşüncelerinizi yazılı olarak TOSGEB DERNEĞİ`ne ulaştırınız. kısa ve özet olarak gönderiniz.

Sizlerden gelen bu talebe bakarak Bu tebliğe taraf olmak veya karşı olmak için bir yol belirleyeceğiz.
TOSGEB DERNEĞİ


Pazara arz edilen gübrelerin izlenmesine yönelik tebliğ...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

6 Nisan 2017 Perşembe / Çıkış numarası: 2017/17
Resmî Gazete yayın sürüm numarası: 30030

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
(1) Bu Tebliğin amacı, piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin gerekli usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2
(1) Bu Tebliğ, 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik kapsamında yer alan gübrelerin son kullanıcıya kadar takibine yönelik içerik ve ambalajların işaretlenmesi ile gübre dağıtıcılarının depo ve/veya satış yerlerine kamera takılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3
(1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
(1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Barkod: Verilerin çeşitli elektronik kodlama yöntemleriyle sunulmasını,

c) Dağıtıcı: Gübre dağıtıcılık belgesine sahip gerçek ve tüzel kişileri,

ç) DNA barkod: DNA dizisi temelli barkod sistemini,

d) İşaretleyici etiket: Piyasaya arz edilen gübrelere eklenecek ve gübrelerin özelliklerini bozmayacak niteliği haiz nanoteknolojik ve biyoteknolojik DNA Barkodu,

e) Karekod: Datamatrix tipinde iki boyutlu bir barkodu,

f) Takip sistemi: DNA barkod ile etiketlenmiş ve karekodlarla eşleştirilmiş gübrelerin üretim veya ithalattan başlayarak son kullanıcıya kadar geçtikleri her noktadan alınacak bildirimlerle takibini sağlamak üzere kurulmuş bilgisayarlar, veri tabanı, bu veri tabanını işletmeye yarayan bilgisayar yazılımları ve iletişim altyapılarını içeren sistemi,

g) Teknik düzenleme: Ürünlerin ilgili idari hükümler de dâhil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirleyen ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

ğ) Üretici: Ürünleri üreten, ithal eden, imal, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı ve ürünün tedarik zincirinde yer alan, faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Ürün: Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Takip Sistemi
Genel esaslar
MADDE 5
(1) Bakanlık, teknik düzenleme çerçevesinde karekod ve DNA barkodlu takip sistemi ile kamera sisteminin kurulum ve işletilmesi ile ilgili faaliyetleri ayrı ayrı veya bir bütün olarak yapar veya yaptırır.

(2) Üreticiler, piyasaya arz edilecek gübrelerde izlenebilirliği sağlayacak şekilde karekod ve DNA barkod içeren işaretleyici etiketli takip sistemini kurmak ve uygulamak zorundadır.

(3) İşaretleyici etiket ve karekod bulunmayan ürünler, 4703 sayılı Kanun kapsamında güvensiz ürün olarak değerlendirilir.

(4) Elektronik ürün kodları, ambalajlara ve içerisindeki ürüne de uygulanabilir olur ve ürünün teknik düzenlemeye uygunluğunu bozmaz.

(5) Kurulacak takip sistemi ile ambalajların ve içerisindeki ürünün izlenebilirliği, ürüne eklenecek işaretleyici etiket ile eşlenik olarak sağlanır.

(6) Dağıtıcılar, depo ve/veya gübre satış yerlerine izlenebilirliği sağlayacak şekilde kamera sistemini kurmak zorundadır.

(7) Dağıtıcılar, kurulan takip ve kamera sisteminin bu Tebliğe uygun şekilde uygulanmasından ve sistemin kurulumu ve işlemesi için gerekli altyapıyı sağlamaktan sorumludur.

(8) Takip sistemi, Tarım Bilgi Sistemi ile entegre çalışır.

(9) Takip sistemi ve kameralar Bakanlığa eş zamanlı olarak veri akışını sağlayacak şekilde tasarlanır.

(10) Üreticiden son kullanıcıya kadar olan süreçte, ürünlerin sevkiyat ve tesliminde, teslim edilen/alınan ürün üzerindeki karekod okutularak işlem yapılır.

(11) Dağıtıcıdan son kullanıcıya ürün tesliminde, son kullanıcının T.C. Kimlik Numarası veya vergi kimlik numarası üzerinden takip sisteminden işlem yapılır.
Ambalajlara karekod uygulaması
MADDE 6
(1) Üreticiler, sahip oldukları tescilli tüm ürünlerin ambalajlarını paketleme aşamasında karekod ile etiketleyerek kimliklendirirler.

(2) Karekod etiketi, ambalaj üzerindeki diğer bilgileri engellemeyecek şekilde iliştirilir.

(3) Karekod etiketi üzerinde, benzersiz bir seri numarası bulunur.

(4) Karekod seri numarası, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde takip sistemi tarafından tahsis edilir:
a) Üreticiye ait lisans.
b) Ürüne ait tescil.
c) Seri ve/veya parti numarası.
ç) Üretim tarihi, son kullanma tarihi.

(5) Karekod seri numaraları, ambalaj içerisindeki ürüne uygulanacak işaretleyici etiket ile aynı seri numaralarına sahip olur.

(6) Karekodda bulunan bilgiler DNA barkod içeriğinde de bulunur ve karekod ile eşlenik olur.
Ambalaj içindeki ürüne işaretleyici etiket eklenmesi
MADDE 7
(1) Üreticiler, izlenebilirliğin tam olarak sağlanması için piyasaya arz edecekleri tescilli tüm ürünlerini işaretleyici etiket ile kimliklendirirler.

(2) İşaretleyici etikette bulunan DNA barkod seri numarası, karekod seri numaraları ile eşlenik olur ve aynı bilgileri içerir.

(3) İşaretleyici etiket, paketleme aşamasında üreticiler tarafından eklenir.

(4) Kullanılacak işaretleyici etikette bulunması gereken özellikler şunlardır:
a) Elektronik kodlama sistemine uygun olmak.
b) Her bir üründe ayrı ayrı kimliklendirme, kişiselleştirme, takip ve izleme yapılmasını sağlayabilmek.
c) İnsan sağlığı açısından tüketime uygun olmak.
ç) Çevreye zararlı olmamak.
d) Sabit veya mobil cihazlarla varlığı, oranı kontrol edilebilen ve etiketi okunabilen nitelikte olmak.
e) Ambalajdaki karekod uygulaması ile eşlenik çalışabilmek.
Kamera sisteminin kurulması
MADDE 8
(1) Dağıtıcılar, gübre satış yerlerine/depolarına kamera sistemi kurmakla yükümlüdür. Birden fazla satış yeri veya depo var ise kamera sistemi her birine ayrı, ayrı kurulur.

(2) Kameralar tüm depoyu görecek şekilde bir veya birden fazla sayıda, tekniğine uygun olarak kurulur.

(3) Kameralar, tüm giriş-çıkış yerlerini görecek ve kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
MADDE 9
(1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanması ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
İdari yaptırımlar
MADDE 10
(1) Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlara, 4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1
(1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üretenler ile piyasaya arz eden dağıtıcılar, en geç 31/12/2017 tarihine kadar faaliyetlerini bu Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirmek zorundadır. Ancak, 7 nci madde hükümlerine uyum süresi, Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünler ile 10/10/2015 tarihli ve 29498 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Nitrat Azotu İçeren Kimyevi Gübrelerin Satışı, Nakli ve Stok Bildiriminin Kontrolüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/42) kapsamındaki ürünler haricindeki diğer ürünler için en geç 1/7/2018`dir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlaması için öngörülen tarihlerden önce piyasaya arz edilen ürünlerin, son kullanma tarihine kadar satışına izin verilir.
Yürürlük
MADDE 11
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Sponsor reklam alanı

_______________________
Buraya reklam verebilirsiniz
Bakanlıktan gübrede ÖTV açıklaması
Fındık zülüfü ve çay çöpünden organik gübre üretildi
Gübre satışında güven sistemi
Tavuğun gübresinden 20 bin eve elektrik!
Bor, fındık gübresi olarak kullanılacak
Yemek atıklarından gübre üretecek
Organik Gübrelerin İhracat Süreci

« önceki sonraki »
Yorumlar
Sponsor reklam
Vitrin Haberler
Sponsor reklam
Borcum var mı

Borcum var mı

Sitemizde ilerleyerek çok hızlı bir şekilde borç sorgulama yapma imkanı bulabilirsiniz. Vergi borçları, trafik, park, motorlu taşıtlar, su,elektrik, gaz, internet, telefon, askerlik vb borçlarınızı öğrenebilir, sorgulayabilir ve bu borçlarınızı mümkün derece internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin ...

Sponsor reklam
Kargo Türkiye

Kargo Türkiye

Türkiye geneli ve Türkiye için hizmet veren tüm kargo şubelerinin adres ve telefonlarına ulaşabilirsiniz. Kargo şubeleriyle ilgili telefon ve adresler sizlerinde yardımıyla sürekli güncel tutulmaktadır. Kargo ile gelecekve gönderdiğiniz kargolarınızın gönderi takibi, gönderi sorgulama, kargo takibi, kargo sorgulama, kargom nerede işlemlerini sayfamızda yapabilirsiniz.

Sponsor reklam
Expensive Hotels

Expensive Hotels

Some hotels are like heaven on earth with "out of this world" facilities, situated at great locations. Here is what spending more than the majority of the world`s annual income is on a single night in a hotel room looks like. These are the most expensive hotels in the world. Let`s take a quick trip ...

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vermikültür Solucanekin J
Vermikültür Solucanekin J

Solucan gübresi üretimi veya vermikültür, organik atıkları besince zengin humusa dönüştürmek için solucanlar ve mikro-organizmalardan faydalanır. Bu süreç, düşen ...

Sıvı Gübre Kullanımı
Sıvı Gübre Kullanımı

Sıvı Gübre Kullanımı Bitkiler de tıpkı insanlar gibi daha iyi ve sağlıklı bir şekilde büyümek adına bazı besinlere ihtiyaç duyarlar. İçeriğinde bitkinin ihtiy...

Gübre Seperatörleri
Gübre Seperatörleri

Gübre seperatörleri lif ihtiva eden katı-sıvı karışık malzemelerin mekanik olarak seperasyonu, bir başka deyişle katı ve sıvı fazlarını ayrıştırmak için dizay...

Solucan Unu
Solucan Unu

Solucan Unu Nedir? Yeterli miktarda temel aminoasit barındırır. Karides, balıklar, kuşlar, evcil hayvanlar ve tüm hayvanların kullanımı için çok önemli olan kıyasla...


            Cookies     Duyuru Burada görülürsünüz