Türk Gübre Satış Reklam Platformu
 
Sert Çekirdekli Meyvelerde Dengeli Gübreleme
meyve gübreleme, dengeli gübreleme, kayısı gübreleme,

« Sera Yetiştiriciliğinde Gübreleme Ayçiceğinde Dengeli Gübreleme »

Sert Çekirdekli Meyvelerde Dengeli Gübreleme
Farklı iklim ve toprak şartlarına sahip ülkemizin çeşitli bölgelerinde meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Bu yazıda yer alan gübre tavsiyeleri, ortalama verim ve bitkilerin kaldırdığı besin maddesi miktarları dikkate alınmış ve üreticilere pratik olarak fikir vermek amacıyla yazılmıştır. Üreticilerin bir bitkiyi yetiştirmeden ve gübrelemeden önce mutlaka, yetiştiricilik yapılacak toprağı ve o bitkiyi yetiştirmede kullanacakları sulama suyunun analizini yaptırmaları ve bu analizlerin sonucuna göre yapılacak gübreleme programlarına uymaları tavsiye edilir.

Meyve bahçesi tesis ederken sadece bölgenin iklim şartları dikkate alınarak yeni meyvelik tesis etmek doğru değildir. Bölgenin yağış ve sıcaklık durumu yanında toprak özellikleri ve sulama yapılacak ise su kalitesi de büyük önem taşımaktadır.

Tüm bitkilerde olduğu gibi meyve ağaçlarında da bitki besini olarak azot, bitki bünyesinde azotlu bileşiklerin artmasına, meyve ağaçlarının erken uyanmasına, sürgünlerinin daha kaba ve gevrek yapılı olmasına, yapraklarının daha iri ve gevşek yapılı, bol sulu ve kuru madde miktarının düşük olmasına neden olmaktadır. Bunun başlıca nedeni bitki bünyesindeki azotlu bileşiklerin su tutma özelliğinin fazla olmasıdır. Dengesiz veya aşırı azotlu gübre ile gübrelenen meyve ağaçları, dengeli ve yeterli miktarda gübrelenen meyve ağaçlarına oranla soğuklardan ve dondan daha fazla zarar görmektedir. Azotlu gübrelerin tamamının bir defada uygulanması yine meyve ağaçlarının soğuklardan zarar görmesini arttırır. Azotlu gübrelerin bu olumsuz etkisi potasyumlu gübrelerle giderilebilmektedir. Bitki besini olarak potasyum, bitkinin odun dokularının daha sağlam yapılı olmasını, yapraklarda azot metabolizmasını dengeleyerek bitkide kuru madde artışını sağlaması ile meyve ağaçlarının ve sürgünlerin soğuklardan daha az zarar görmesini sağlamaktadır. Meyve ağaçlarında özellikle tomurcuk (sürgün) faaliyetinin başladığı dönemlerde beklenmedik erken donlar meydana geliyorsa bu yöredeki bahçelerin potasyumlu gübreler ile mutlaka gübrelenmesi gerekmektedir. Özellikle erik, kiraz, vişne gibi erken çiçeklenme gösteren sert çekirdekli meyvelerde hasattan sonra fosforlu ve potasyumlu gübreleme yapmak meyve ağaçlarının kışa daha dayanıklı girmesini sağlayacağı gibi verim üzerine de olumlu etki yapacaktır.

Toprağın bünye özelliğine göre gübreleme yapmak gerekir. Toprak çok geçirgen yapıya sahip ise özellikle tava usulü sulamalarda veya aşırı yağış alan bölgelerde azot yıkanması meydana gelebilir. Bu gibi yörelerde azotlu gübreleri 2-3 kısım halinde vermek gerekir. Killi topraklarda ve kireçli topraklarda fosfor ve potasyum fiksasyonu olacağı için bu gübreleri ağaçların taç iz düşümüne bant halinde vermek gerekir.

Toprak Özellikleri
Optimum pH değeri Kiraz, Vişne, Erik için 6.5 - 7.0, Kayısı, Şeftali ve Nektarin için 6.5 - 7.5 pH değerleri arasındadır ve bu pH` larda iyi bir gelişim gösterirler. Bu bitkiler genel olarak, orta bünyeli, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek ve iyi drenaja sahip toprakları tercih etmektedirler. Tuzluluğa hassastırlar (Çolakoğlu ve Çiçekli, 2015; Wichmann, 1992)

pH değerinin 7.5 in üzerinde olması durumunda toprağa mikronize toz kükürt (sarı renkli) uygulanmalıdır. Toz kükürdün serpme yöntem ile tüm alan verilmesinde kükürdün hafif olması nedeni ile uçuşma meydana gelir. Bunun için hafif rutubetli toprak veya ince elenmiş hayvan gübresi ile kükürt karıştırılır ve bu şekilde serpilerek toprağa verilir. Kükürt uygulanır uygulanmaz toprağa en derin şekilde karıştırmak gerekir. Bant usulü uygulamada ise fidan dikimi yapılacak sıralara 2-3 m genişlikte (bitki köklerinin yayılacağı bölgeye) uygulama yapılmalıdır. Kükürt uygulamasının tekrarı su kalitesine bağlı olarak 6-10 yılda bir tekrarlanabilir. Tam verim çağında olan meyve ağaçlarına bant usulü tavsiye edilen dekara kükürt miktarı dekardaki ağaç adedine bölünerek uygulanır. Birkaç yaşındaki fidanlara ise bant usulü için tavsiye edilen miktarlar 2-3 yıla bölünerek uygulanmalıdır.

pH değerinin 6.5 in altında olması durumunda toprağa kireç uygulaması yapılmaktadır. Kireçleme materyali, toprağın pH değerini yükseltmesi için tüm alana serpme veya bant usulü uygulama miktarı dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. Tam verim çağında ve birkaç yaşındaki fidanlara ise bant usulü uygulanmalıdır. Kireç uygulamaları verim çağındaki meyve ağaçlarında göz kabarmasından 2-3 ay önce (sonbaharda), yeni fidan dikiminde ise, fidan dikiminden 2-3 ay önce uygulanmalıdır. Toprağın pH değeri 6,5` in üzerinde ise kireçleme yapılmaz (Çolakoğlu, 2007)

Verim Gübrelemesi:

Klasik (Çanak - Karık) Sulama ile Gübreleme:
Tam verime yatmış ağaçlarda ilk gübreleme sürgünlerde göz kabarmasından 2 - 3 hafta önce ağaçların taç izdüşümüne gövdeden uzağa yapılır ve kökleri kesmeyecek derinliğe karıştırılır. Üst gübreleme kiraz hariç 2 kez, kirazda ise 1 kez yapılmalıdır. Birinci üst gübreleme meyve tutumu tamamlanınca (sulamadan önce) ikincisi ise meyve irileşme döneminde (renk dönüm öncesi) yapılır ve arkasından sulama yapılmalıdır. Verilecek gübre miktarları dekardan (veya ağaç başına) alınacak ürün miktarına göre uygulanmalıdır.

(a) : Taban gübreler göz kabarması öncesi, 1. Üst gübreleme meyve tutumunda, 2. Üst gübreleme meyve irileşmesi - renk dönümü öncesi uygulanmalıdır. Toprak potasyum bakımından çok zengin ise 20.32.0 + 15 (SO3) + Zn gübresini tercih edilebilirsiniz.
(b) : Tabloda verilen taban gübrelerden birini seçerek uygulayınız.
(c) : Kiraz da 2. Üst gübrelemeye gerek yoktur.
(d) : Potasyum Nitrat gübresi çok hafif yapılı kumsal topraklarda gerekiyorsa verilebilir.

Damla Sulama ile Gübreleme:
Taban Gübreleme:
Gübre önerisi dekardan 2 - 3 ton meyve (verim) alma durumuna göre yapılmıştır. Alınabilecek her bir ton fazla ürün için gübre miktarını % 15 arttırarak veya alınabilecek her bir ton daha az ürün için % 15 azaltarak uygulayınız.

Taban gübre olarak hafifi bünyeli topraklarda (potasyumca fakir) 30 kg/dekar 10.20.20 + 15 (SO3) + Zn veya 40 kg/dekar 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn gübrelerinden birini tercih ediniz ve damla sulama borularının geçtiği kısma verip kökleri kesmeyecek şekilde toprağa karıştırınız (dekardaki ağaç adedine bölerek).

Damla Gübreleme:
a : % 33 N Amonyum Nitrat damla tipi olmalıdır.
b : Dönem içindeki sulama adedine bölerek uygulayınız.

Önemli Notlar:
Topraktaki besinlerin dengeye gelmesi ve gübre maliyetinin azalması için dikim öncesi toprak hazırlığında TABAN GÜBRE` yi uyguladıktan sonra diğer aylarda veya gelişme dönemlerinde damla sulamaya uygun gübrelerle gübreleme yapınız.

Döneme göre önerilen gübre miktarları, o dönem içinde yapılacak sulama adedine bölünerek uygulanır.

Damla sulama gübreleri 1 dekarlık (1000 m2) alana, gelişme dönemi olarak tavsiye edilmiştir. Gelişme dönemi olarak tavsiye edilen gübre miktarını o ay içinde veya gelişme döneminde yapılacak sulama adedine bölerek bir sulamada kullanılması gereken gübre miktarını kullanınız.

Kirazda toprak analizine bağlı olarak Kalsiyum Nitrat kullanımı durumunda bu gübreyi ayrı gün veya ayrı saatte yapınız. Fosforlu ve sülfatlı gübrelerle karıştırmayınız.

Son hasattan önceki son sulamalarda gübre verilmemesi tavsiye edilir.

Sürgün ucundaki yapraklarda sararmalar görülüyorsa sonbaharda ağaç başına 50-60 gr. % 6 Fe EDDHA damla borularının geçtiği kısma taban gübre ile birlikte veya damla sulama sisteminden sulama ile verilir.

Yapraktan Gübreleme:
Özellikle kirazlarda yağış sonrası çatlama görülüyorsa, 100 litre su da 1 kg Kalsiyum Nitrat (% 15.5 N + % 26 CaO) gübresi + 50 - 75 gr. Borik Asit (H3BO3) + 100 gr. Çinko Sülfat (ZnSO4.7H2O) veya Çinko - EDTA eritilerek, meyve tutumu tamamlandıktan sonra 8 - 10 gün ara ile yapraktan gübreleme yapmak yararlı olur. İçerisine kesinlikle zirai ilaç karıştırılmamalıdır.

Hasat sonrası MKP (% 52 P2O5 + % 34 K2O) gübresi kullanmak ağaçları kış soğuklarına dayanıklı yaptığı gibi meyve tutumunu da arttırır. MKP gübresi yapraktan uygulanmak istenirse, hasattan sonraki dönemde yapraktan 100 litre su da 1 kg MKP + 100 gr. Çinko Sülfat (ZnSO4.7H2O) veya Çinko - EDTA + 100 gr Borik Asit (H3BO3) eritilerek 10 - 15 gün ara ile uygulanabilir.

Sürgün ucundaki yapraklarda sararmalar görülüyorsa yapraktan 100 litre suda 150 gr. % 13 Fe EDTA ile 2-3 kez yaprak uygulaması yapılır.

Kaynaklar
Çolakoğlu H. ve Çiçekli, M., 2015. Gübreleme Rehberi. Toros Tarım Yayınları. 165 sayfa.
Çolakoğlu, 2007. Sert Çekirdekli Meyvelerde Dengeli Gübreleme. toros.com.tr
Wichmann, W., 1992. IFA World Fertilizer Use Manual. International Fertilizer Industry Association. 1992 updated, Germany.


Sponsor reklam alanı

_______________________
Buraya reklam verebilirsiniz
Gübreleme hakkında
Gübre seçimi nasıl olmalıdır
Sıvı Gübre Kullanımı
Hatalı tarımsal uygulamaların bitkilere zararları
Gübrenin Tarla Uygulamaları
Sera Yetiştiriciliğinde Gübreleme
Sert Çekirdekli Meyvelerde Dengeli Gübreleme

« önceki sonraki »
Yorumlar
Sponsor reklam
Vitrin Haberler
Sponsor reklam
Expensive Hotels

Expensive Hotels

Some hotels are like heaven on earth with "out of this world" facilities, situated at great locations. Here is what spending more than the majority of the world`s annual income is on a single night in a hotel room looks like. These are the most expensive hotels in the world. Let`s take a quick trip ...

Sponsor reklam
Borcum var mı

Borcum var mı

Sitemizde ilerleyerek çok hızlı bir şekilde borç sorgulama yapma imkanı bulabilirsiniz. Vergi borçları, trafik, park, motorlu taşıtlar, su,elektrik, gaz, internet, telefon, askerlik vb borçlarınızı öğrenebilir, sorgulayabilir ve bu borçlarınızı mümkün derece internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin ...

Sponsor reklam
Kargo Türkiye

Kargo Türkiye

Türkiye geneli ve Türkiye için hizmet veren tüm kargo şubelerinin adres ve telefonlarına ulaşabilirsiniz. Kargo şubeleriyle ilgili telefon ve adresler sizlerinde yardımıyla sürekli güncel tutulmaktadır. Kargo ile gelecekve gönderdiğiniz kargolarınızın gönderi takibi, gönderi sorgulama, kargo takibi, kargo sorgulama, kargom nerede işlemlerini sayfamızda yapabilirsiniz.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Toprak yorgunluğu
Toprak yorgunluğu

Toprak yorgunluğu aynı toprakta arka arkaya yetiştirilen bazı kültür bitkilerinin gelişmelerindeki yavaşlama veya değişik nedenler ile toprak verimliliğinin azalması ...

Güvercin Gübresi Nasıl Kullanılır
Güvercin Gübresi Nasıl Kull...

Güvercin gübresi her bitki, meyvede kullanılmaz çünkü bazı bitkiler tuzlu toprak sevmezler. Gübre mutlaka kullanılmadan önce bir yıllık eski olmalıdır. Güvercin g...

Gübrenin Tarla Uygulamaları
Gübrenin Tarla Uygulamaları

Çiftlik gübresinin deneme alanına dağıtılmasında iki temel yöntem kullanılmıştır. Bunlar, branda yöntemi ile iş genişliği ve uzaklığı yöntemidir (Anonim, 2004...

Helezonlu Toprak Altı Gübre Makinesi
Helezonlu Toprak Altı Gübre ...

Ağaçlar İçin Helezonlu Toprak Altı Gübre Makinesi sıraya dikilmiş her çeşit meyve bahçelerinde ağaç sıra arasına göre piston kumandayla kendisini ayarlayabilen ki...


            Cookies     Duyuru Burada görülürsünüz